Nederlandse Stichting Helpen met Paarden – Equitherapie
 

Nieuwsbrief-SHP-Juli-2014-3

Nieuwsbrief SHP-E(Nl) Juli 2014/3:
Vervolg Congresbericht van Mei 2014 en verdere initiatieven en nieuws van SHP


In mei heeft SHP deelgenomen aan het congres:Professionalisering van het gebruik van paarden in de zorg (Hazelhof, Lier, 25 april 2014)Bekijk ons uitgebreid verslag en het standpunt van de stichting in bijgevoegde link.

Op 25.04 jl. vond in het Belgische plaatsje Lier het congres ‘Professionalisering van het gebruik van paarden in de zorg’ plaats. De aanleiding van dit Nederlands-Vlaamse initiatief was de start van een samenwerking tussen de Nederlandse netwerkorganisatie Stichting ZorgPK’s en de Katholieke Hogeschool Vives, campus Roeselare. Dit congres werd georganiseerd ‘om diverse partijen die professioneel werken met paarden in de (brede) zorgsector samen te brengen en een geschikt kader te creëren om ideeën en ervaringen uit te wisselen.’

De Conclusie van SHP was:

Professionalisering van het gebruik van paarden in de zorg’ heeft mensen en organisaties met uiteenlopende doelen en werkwijzen samen laten kijken naar een greep uit het aanbod van activiteiten in Nederland en Vlaanderen. Initiatieven die de sector bij elkaar brengen, juichen we van ganser harte toe. Op de uitnodiging voor het congres stond als belangrijkste doelstelling vermeld: ‘…een eerste antwoord te bieden op de vele vragen en pijnpunten die leven binnen de sector.’ Antwoorden heeft dit congres wat ons betreft echter niet kunnen bieden. Wat onder professionalisering te begrijpen is, is op geen enkel moment aan de orde geweest. Het drukke programma liet nauwelijks ruimte voor vragen en opmerkingen, discussiemomenten waren er niet. Hoe de organisatoren de evaluatie willen maken om vervolgens stappen naar meer professionalisering te kunnen zetten, is ons niet duidelijk. Dat dit congres naast een aantal positieve initiatieven ook zaken presenteerde die ernstige vragen oproepen, mag uit bovenstaand verslag blijken. Er is op dit terrein nochtans in de laatste decennia internationaal al veel gerealiseerd. Ook SHP‐E(NL) kan in haar domein een antwoord bieden op tal van vragen inzake methodiek, veiligheid, opleiding, kwalificaties etc, en voorzien in de vraag naar wetenschappelijke literatuur en gefundeerd onderzoek.

De eerste taak van de wetenschapper is echter een heldere begripsvorming en laat dat dan ook de allereerste uitdaging in het gesprek over professionalisering zijn. Niet elke activiteit met paarden kan onder dezelfde noemer vallen. Op dit congres werd vooral de term ‘hippotherapie’ gebruikt, maar in de gebruikelijke internationale definities (FRDI/HETI) staat hippotherapie voor fysiotherapie met het paard, wat dus een welafgebakend onderdeel in het vakgebied is. Is het in een eerste bijeenkomst verdedigbaar om zonder onderscheid de veelheid van initiatieven te presenteren, dan moet er vervolgens wel een stap vooruit worden gezet en moeten de in de sector aanwezige Verschillende vormen van zorg met de hulp van het paard zijn immers zinvol voor verschillende doelstellingen en cliëntengroepen. Daarbij is het wel van belang dat er kwaliteitscriteria gehanteerd worden en dat het voor de cliënt duidelijk is waarom hij voor de ene of de andere vorm kiest. De initiatiefnemers beklemtoonden dit in de voorbespreking van de werkgroep ‘Cel Mens en Paard’. Het sluit aan bij het standpunt van SHP‐E(NL) in dezen.

SHP‐E(NL) is uitgenodigd voor de werkgroep ‘Cel Mens en Paard’ die binnenkort tijd start. We willen daarin onze bijdrage leveren en de belangen van onze equitherapeuten vertegenwoordigen. Met het kwaliteitskeurmerk van de stichting beschikken de gecertificeerde Equitherapeuten SHP‐E(NL) nu al ruimschoots over de garanties waar het grootste deel van de sector nog naar zoekt.

Binnenkort verschijnt het onderzoek van SHP‐E(NL) naar de kwalificaties van aanbieders van paardon‐dersteunde activiteiten in Nederland in het Nederlands. De Duitse publicatie in het vaktijdschrift Pferd und Mensch kunt u hier alvast lezen. We kregen vanuit een representatieve steekproef zeer gedetailleerde informatie over verschillende werkvormen en kwalificaties, en een interessant beeld van hoe de aanbieders zichzelf en hun werkmethode percipiëren, hoe ze kwaliteit en succes in hun werkveld definiëren en hoe ze trachten de veiligheid te waarborgen.

 

Stand van Zaken "Cel Mens en Paard"

SHP heeft zijn samenwerking aangeboden voor de "Cel mens en Paard” en heeft via drie mogelijke deelnemers uit het bestuur ook ervoor gezorgd, dat in geval van verhinderdata een deelnemer van SHP altijd aanwezig kan zijn bij elk mogelijk gekozen termijn voor een bijeenkomst. Inmiddels zijn er meer dan 2 maanden voorbij en helaas heeft nog steeds geen bijeenkomst plaatsgevonden. Het lijkt erop, alsof ook deze initiatief -zoals al meerdere daarvoor (Leonardo da Vinci project Gent, FRDI initiatieven en werkgroepen, Leonardo da Vinci project Animal mediated Therapy….) -zonder vervolg zou blijven, hetgeen wij zeer zouden betreuren. Wij wachten af en hopen dat na de vakantie toch een vervolg en bijeenkomst plaats gaat vinden.

Verdere initiatieven van SHP

SHP is inmiddels bezig met een aantal publicaties voor te bereiden en onderhandelingen met gemeentes, provincie en de overheid te gaan en verdere initiatieven vanuit SHP voor te bereiden om tot een samenwerking tussen gecertificeerde Equitherapeuten en de relevante organisaties te komen om Equitherapie een plek binnen Jeugdzorg, GGZ en WMO te kunnen geven. Wij zullen de deelnemers van SHP verder gaan informeren.

SHP en de Pers

Er is inmiddels in het kader van de activiteiten richting pers een artikel in het reformatorisch dagblad (18 7 2014) verschenen. Hier wordt ook het nog steeds bestaande probleem van de financiering van gedegen EQUITHERAPIE besproken. Naar het artikel als PDF SHP is met een aantal verdere pogingen bezig om via verschillende media de discussie over de vergoeding van deskundige en wetenschappelijk fundeerde Equitherapie aan te wakkeren.

Kennismakingsworkshop Equitherapie

6.7.september vindt het laatste kennismakingsworkshop Equitherapie voor inschrijving voor de opleidingsseizoen 2014 2015 plaats.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar

Niew lid opleidingscommissie SHP

Equitherapeute Martine Koster is de opleidingscommissie SHP gaan versterken.

 

Het bestuur SHPKlik hierom je af te melden van de nieuwsbrief