Nederlandse Stichting Helpen met Paarden – Equitherapie
 

Toelatingseisen


 

 


Toelatingseisen

 

1. Afgesloten opleiding en beroepservaring:

·Pedagogisch, orthopedagogische, therapeutische, medische of paramedische opleiding en beroepservaring in de hulpverlening/zorg van minimaal 2 jaar.

·HBO denk- en werkniveau.

Er is een basisopleiding en beroepservaring vereist in een beroep uit de hulpverlening/zorg die erop gericht is met een bepaald, goed bekend cliënteel doel- en procesgericht te werken om hun levenskwaliteit te verbeteren. Dit kan op therapeutisch, pedagogisch, orthopedagogisch ergotherapeutisch, psychosociaal of psychotherapeutisch vlak. Individueel kan via de intakeprocedure en opleidingscommissie getoetst worden of de deelnemer al aan alle toelatingseisen voldoet en kunnen ook individuele afspraken voor het behalen van deze toelatingseisen worden gemaakt.

 

2. Hippische ervaring en kwalificatie

 

Het werkmodel van Equitherapie SHP voorziet een samenwerking met het paard volgens een klassieke bewegingsdialoog . Aan hippische ervaring met kennis en vaardigheden wordt paardrijden en/of voltigeren op minimaal L-niveau (dit hoeft niet op wedstrijdniveau) aan het begin van de opleiding geëist. Dit om in staat te zijn een therapiepaard op te leiden, te trainen en mee te werken volgens de principes van de klassieke rijkunst.(zie hierover ook de ethische code voor Equitherapeuten SHP en Thiel et al. 2012).

 

Voltigeren wordt als basistechniek in de Equitherapie SHP gebruikt en daarom ook als hippische basis-kwalificatie voor de gediplomeerde in de Equitherapie SHP vereist. om veilig en verantwoord met paard en cliënten hippisch en sport fysiologisch correct te kunnen werken en ook verzekeringstechnisch voor het werken met mensen en paarden afgedekt te zijn. Als tweede hippische diploma kan de commandant FPG of instructeur niveau 2 KNHS (met praktisch rijden) of een vergelijkbare opleiding gedaan worden. Dit wordt aanbevolen, maar is geen vereiste. Wil de Equitherapeut op latere termijn een uitbreiding van zijn kwalificatie voor "therapeutisch rijden” met als hippische techniek "vrij rijden” verwerven, dan is een officieel hippisch diploma rijden (met praktisch examen) een aanvullingsmodule "Therapeutisch rijden SHP ” alsmede minimaal 2 jaar ervaring als gecertificeerd Equitherapeut SHP vereist.

 

Een hippisch diploma met begin van de opleiding wordt aanbevolen, maar vrijstelling kan worden verleend tot aanvraag van het diploma Equitherapie SHP. Voor de diplomering is een hippisch diploma vergelijkbaar met " trainer C voltige” op internationaal niveau ( b.v. Voltigierwart, Fachübungsleiter Voltigeren , zoals voltige niveau 2 KNHS ) vereist. Dit kan direct via een KNHS (of Blozo) cursus of via een door SHP georganiseerde cursus met KNHS diploma verworven worden. SHP herkent ook de € pese kwalificatie "Fachübungsleiter Voltige /Trainer C voltige”.

 

Beschikt de Equitherapeut in opleiding met begin van de opleiding nog niet over de hippische kwalificatie voltige, dient hij verplicht het facultatieve hippische module "Longeren voor Equitherapeuten” aan het begin van het eerste opleidingsjaar (ruim voor begin van het praktijkproject) te volgen.

 

Toelichting:

In eerste instantie wordt het voltige diploma geëist om als hippische techniek met voltigeren te kunnen werken tijdens de therapieën. Beschikt de kandidaat al over een riji-nstructeurs dipoma, dan wordt hij desondanks geacht het voltige-diploma tijdens de opleiding te verwerven .

Gezien in Nederland Voltige niet zo gebruikelijk is dan in de Duitstalige buurlanden blijkt meestal snel tijdens het eerste opleidingsjaar waarom het zin maakt zich met voltige als basistechniek in de Equitherapie SHP bezig te houden. Daarom is het hippisch diploma "voltige” met begin van de opleiding wenselijk, maar nog niet vereist. Hier kan daarom vrijstelling worden verleend. Voor de uitreiking van het diploma Equitherapie SHP-E(NL) is het wel noodzakelijk.

Wordt met begin van de opleiding vrijstelling van het hippisch diploma Voltige t/m de diploma-aanvraag verleend, dan dient de Equitherapeut in opleiding minimaal 2 maanden voor begin van zijn eerste praktijkproject het eendaagse hippische module "Longeren voor Equitherapeuten " of de driedaagse cursus " Intensieve cursus "Longeren voor Equitherapeuten” gevolgd te hebben.

3. Verplichte extra hippische scholing

Om de hippische kwalificatie van de Equitherapeut op het door SHP geëiste niveau te kunnen waarborgen moeten tijdens de opleiding de volgende, de hippische, sport fysiologische en psychologische opleiding aanvullende modules (dagmodules) worden gevolgd

·"Psychologie van Paard en Ruiter”,

·"Psychomotoriek van de ruiter en Zitinstructie”

·"Sportfysiologie en Sportpsychologie”

·"Angst en Paardrijden”

 

4. Deelname aan de tweedaagse Kennismakingsworkshop Equitherapie

Het volgen van de Kennismakingsworkshop Equitherapie wordt voor deelname aan de opleiding verplicht gesteld om de aspirant deelnemer de kans te bieden van te voren goed geïnformeerd te zijn wat van hem verwacht wordt tijdens de opleiding zelf en hoe in de opleiding gewerkt wordt Hij neemt uit de kennismakingsworkshop al belangrijke informatie voor de opleiding zelf mee.

 

Wordt per uitzondering vrijstelling van deelname aan het kennismakingsworkshop met begin van de opleiding verleend, dan dient de Equitherapeut in opleiding het kennismakingsworkshop in het eerste opleidingsjaar in te halen.

 

 

5. Toelatingsgesprek (Intake met toetsing toelatingseisen)

Hier kunnen de toelatingseisen worden getoetst en afspraken voor eventueel aanvullende individuele modules of diploma’s worden gemaakt of vrijstellingen worden verleend, indien de individuele situatie en algemene kwaliteitseisen van SHP dit toelaten. Tijdens de intake wordt een opleidingsdossier SHP aangemaakt van de Equitherapeut in opleiding t.b.v. de Opleidingscommissie SHP-E(NL).

 

6. De deelnemer moet door de opleidingscommissie worden geaccepteerd.

De opleidingscommissie controleert de tijdens de intake gemaakte afspraken en ingediende kwalificaties van de deelnemer op basis van het kwaliteitsbeleid van SHP.

7. Een (1) actueel EHBO /bedrijfshulpverlening (BHV) certificaat en(2) een verklaring van goed gedrag moeten met de diploma-aanvraag aan de opleidingscommissie SHP worden voorgelegd.

 

8. Inschrijving als deelnemer SHP als "Equitherapeut in Opleiding bij SHP-E(NL) "

Deelname aan SHP-E(Nl) Is tijdens het gehele opleidingstraject vereist om het door SHP uitgereikte diploma Equitherapie SHP te kunnen verwerven. Na ontvangst van het diploma kan deze inschrijving omgezet worden in de inschrijving als "gecertificeerd Equitherapeut SHP-E(NL)” en kan aan de Equitherapeut een stalplaquette SHP-E(NL) worden verleend als gecertificeerde Equitherapeut SHP-E(NL) . Voor de registratie als "Equitherapeut in opleiding” en als "gediplomeerde in de Equitherapie SHP-E(NL)” en "gecertificeerde Equitherapeut SHP-E(NL) zijn vaste (minimale) jaarbijdragen, bepaald door de "Stichting Helpen met Paarden”, te voldoen. Voor de ingeschreven gecertificeerde Equitherapeuten wordt zijdens SHP een certificeringdossier bijgehouden en geactualiseerd. Verder kan hij gebruik maken van vermelding van zijn praktijkinformatie op de homepage van SHP-E(NL) en op de lijst gecertificeerde Equitherapeuten en van de andere diensten van SHP waaronder ook foldermateriaal voor cliënten en verwijzers en de kwaliteitsgaranties verbonden aan het Benelux-keurmerk en de opleidings/ klachtencommissie SHP.

 

Verdere toelichting eisen toelating en diploma-uitreiking

Vrijstelling hippisch diploma en en/of aanvullende toelatingseisen

 

Er kan tijdens de intake in overleg met de opleidingscommissie vrijstelling worden verleend voor (1) het hippische diploma met begin van de opleiding. Echter moeten alle noodzakelijke kwalificaties aanwezig zijn voor de toekenning van het diploma Equitherapie SHP-E(NL). Dit is ook van toepassing voor (2) eventueel afgesproken aanvullende diploma’s of extra te volgen modules.

 

Verwerven van het diploma na positief afronden van de opleiding

Het hippische diploma en andere aanvullende kwalificaties (.b.v. EHBO/BHV, extra hippische modules, verklaring omtrent gedrag….) moeten uiterlijk een jaar na positief afsluiten van de opleiding Equitherapie (positief beoordeeld eindexamen) worden ingeleverd bij de opleidingscommissie SHP om het diploma Equitherapie SHP meteen te kunnen ontvangen. Zitten meer dan twaalf maanden tussen succesvol afsluiten van de opleiding en het indienen van het hippische of andere aanvullende kwalificaties , dan wordt in overleg met de opleidingscommissie individueel een aanvullende opdracht ("opfrissingsmodule”, opdracht of extra supervisie etc.) vastgesteld om het diploma Equitherapie SHP-E(NL) te kunnen ontvangen.

 

Individuele regelingen, bijscholingen/vrijstellingen:

 

Indien door een deelnemer met begin van de opleiding (nog) niet aan alle toelatingseisen wordt voldaan, kunnen in overleg met de opleidingsomissie individuele bijscholingseisen worden afgesproken. Dit gebeurd b.v. indien een deelnemer eerst de eenjarige opleiding Assistent in de Equitherapie SHP heeft afgerond en daarna door wil stromen naar het tweede jaar.

De deelnemer kan dan met de opleiding beginnen, Het diploma wordt echter pas uitgereikt, indien aan deze eisen binnen en afgesproken tijdstip is voldaan. Ook kunnen, bij aangetoonde kwalificatie vrijstellingen voor enkele extra modules worden verleend. Dit in overleg met de opleidingscommissie.

 

Maken persoonlijke omstandigheden het noodzakelijk om de opleiding tijdelijk te onderbreken of te verlengen kunnen in overleg met de cursusleiding en de opleidingscommissie SHP mogelijkheden worden bekeken en afspraken worden gemaakt, waarbij de kwaliteit van de opleiding gewaarborgd dient te blijven