Nederlandse Stichting Helpen met Paarden – Equitherapie
 

Certificering Equitherapeut SHP

Certificering Equitherapeut SHP-E(Nl) en BENELUX beschermde merknaam
 
Let op: Fraude met de bewering aangesloten te zijn bij SHP-E(NL)
Let op: Geen bedrijf of praktijk kan aangesloten zijn bij SHP-E(NL). Er bestaat wel een kwaliteitsbewaking van gecertificeerde Equitherapeuten SHP-E(NL) via de stichting. Is een Equitherapeut geregistreerd of gecertificeerd bij SHP-E(NL), mag hij gebruik maken van de beschermde term Equitherapeut SHP-E(NL) en mag hij het beschermde logo voor Equitherapeuten SHP-E(NL) gebruiken. U herkent een Equitherapeut SHP-E(NL) aan de stalplaquette die om de 2 jaar door SHP-E(NL) verlengd wordt indien hij aan een aantal voorwaarden, zoals bijscholing, supervisie, etc, voldoet en de ethische code en richtlijnen SHP-E(NL) naleeft. Op aanvraag informeert SHP clienten en verwijzers of de door hun gekozen Equitherapeut daadwerkelijk door SHP is gediplomeerd en gecertificeerd
.

Certificering

 

De gecertificeerde Equitherapeut SHP-E(NL) is herkenbaar aan het door de stichting uitgereikte en tweejaarlijks hernieuwbare stalplaquette.

De term ‘equitherapeut’ is niet beschermd, het staat iedereen in principe vrij zich equitherapeut te noemen. Wél beschermd binnen de Benelux is, sinds 2007, het keurmerk Equitherapeut SHP-E(NL), als collectieve merknaam en als logo. Het kwaliteitsbeleid van SHP-E(NL) is daaraan verbonden. Voor de gecertificeerde en tijdelijk geregistreerde Equitherapeuten SHP-E(NL) kan de stichting borg staan voor hun (om de twee jaar opnieuw aangetoonde) accreditatie, kwalificaties en praktijkuitoefening als Equitherapeut SHP-E(NL) volgens de richtlijnen en ethische code SHP-E(NL). De stichting kan voor kwaliteitsvragen worden aangesproken of in geval van problemen worden ingeschakeld. Hiervoor hanteert SHP-E(NL) procedures.

Aan de permanente verbetering van de kwaliteit van opleiding en certificering werken het opleidingsinstituut, het bestuur, de opleidings-klachtencommissie en de gecertificeerde en tijdelijk geregistreerde Equi­therapeuten SHP-E(NL) samen. Hiervoor zijn door SHP-E(NL) procedures geformuleerd.

Let op: Geen enkele organisatie of praktijk kan aangeslotenzijn bij SHP-E(NL). Een aanbieder die vermeldt een opleiding genoten te hebben bij SHP-E(NL) of HippoCampus, maar geen bewijs van certificering kan voorleggen (i.c. de stalplaquette), mag niet de titel dragen van Equitherapeut SHP-E(NL) en kan niet gewaarborgd worden door de stichting.

Instapregeling

Voor gediplomeerden in de Equitherapie SHP-E(NL) van vóór 2013, die niet tijdelijk geregistreerd of gecertificeerd zijn, en/of die zich uitgeschreven hebben bij SHP-E(NL) en die later weer willen toetreden, geldt een instapregeling. Zij kunnen intreden en moeten binnen 6 maanden aan de volgende eisen voldoen: het volgen van equitherapeutische bijscholing en hippische bijscholing, alsmede een positief te beoordelen supervisie bij een van de erkende supervisoren SHP-E(NL). Verder dienen ze zich in te schrijven bij een erkende intervisiegroep SHP-E(NL). Ze kunnen dan vanaf één jaar na hun herintreding de certificering aanvragen volgens het certificeringsbeleid. De eisen voor deze instapregeling moet voldaan zijn voor 31.12.2014. De aanmelding voor deelname aan de instapregeling kan van 1 mei 2013 tot 15 september 2013.

Als deze periode verstreken is, komt een gediplomeerde in de Equitherapie SHP-E(NL) van vóór 2013 pas dan in aanmerking voor certificering indien hij een door de opleidings-klachtencommissie nader te bepalen examen of proef van bekwaamheid aflegt.

 

 •  Diplomering tussen 2010 en 2013 –> 12 uur equitherapeutische en 6 uur hippische bijscholing en 1 positief beoordeelde supervisie
 • Diplomering tussen 2005 en 2010 -> 18 uur equitherapeutische en 12 uur hippische bijscholing en 2 positief beoordeelde supervisies. Bevestiging van aansluiting bij een erkende intervisiegroep.
 • Diplomering tussen 2000 en 2005 -> 42 uur verdeeld over 24 uur therapeutische, 12 uur hippische bijscholing, 2 uur supervisie en minimaal 4 uur intervisie.
 • Gezien de opleiding zich tussen 2000 en 2013 heeft ontwikkeld, worden enkele aangeboden bijscholingsactiviteiten daarbij verplicht gesteld zodat de state of the art van de in de opleiding verworven kwalificatie gewaarborgd wordt.
 • Afgestudeerden die nog geen diploma aangevraagd hebben en zich bij de certificering willen aansluiten, biedt de opleidingscommissie tussen 1 mei en 15 september 2013 de kans om onder de door de opleidingscommissie bepaalde voorwaarden alsnog een diploma aan te vragen, ook al is de termijn van 12 maanden na afstudering verstreken.

 

 Diploma-aanvraag

Vanaf de datum van afstuderen heeft de deelnemer 1 jaar de tijd om aan alle voorwaarden te beantwoorden om tot een diploma-aanvraag te komen. Als deze periode wordt overschreden, wordt per half jaar daaropvolgend 6 uur bijscholing als extra voorwaarde gesteld voor diploma-aanvraag gesteld.

Dus bij 6 maanden overschrijding wordt 6 uur bijscholing gevraagd, bij 12 maanden overschrijding 12 uur bijscholing enz.

Certificeringsregeling voor Equitherapeuten SHP-E(NL)

In 2007 heeft SHP-E(NL) een uitgebreid certificeringbeleid ontwikkeld en vastgesteld in afstemming op internationale ontwikkelingen en in samenwerking met andere Europese organisaties voor opleidingen in therapeutisch paard­rijden (waaronder de FATP). In de periode 2010 tot 2012 is dit certificerings- en kwaliteitsbeleid getoetst in het kader van het Leonardo da Vinci EU-project. Hieruit is gebleken dat SHP-E(NL) met dit beleid binnen de EAA- en EMT-sector een voortrekkersrol speelt in Europa.

SHP-E(NL) hanteert ter bewaking van de kwaliteit en ter informatie aan cliënten en verwijzers een systeem van certificering en tijdelijke registratie van gekwalificeerde Equitherapeuten SHP-E(NL).

 Om de beschermde titel van gecertificeerdeEquitherapeut SHP-E(NL) te dragen dient de equitherapeut:

 

 • In het bezit te zijn van een geldig diploma van zijn basisberoep in de hulpverlening, een actueel diploma EHBO of BHV en een geldig hippisch diploma (volgens de eisen van de diplomaregeling SHP-E(NL).
 • Eventuele verplichte bijscholingen voor basisberoep, hippisch diploma of diploma EHBO of BHV dienen aantoonbaar gevolgd te zijn.
 • De opleiding Equitherapie SHP-E(NL) met een diploma te hebben afgerond of een in het buitenland vergelijkbare opleiding met een diploma te hebben afgerond en door SHP-E(NL) erkend werd.
 • Per twee jaar 42 uur bijscholing te hebben gevolgd, verdeeld over:
  • 24 uur therapeutische bij­scholing
  • * 12 uur hippische bijscholing
  • * 2 uur supervisie (2 casussen)
  • * minimaal 4 uur intervisie (4 casussen)
 • Aantoonbaar WA verzekerd te zijn.
 • Ingeschreven te zijn en de jaarlijkse bijdrage aan SHP-E(NL) te hebben betaald
 • Een bewijs van goed gedrag en zeden te hebben ingeleverd
 • Aan te geven hoeveel cliënten hij gemiddeld behandelt per week (op jaarbasis een
 • frequentie van minimaal 2 cliëntensessies per week of 90 sessies per jaar)
 • Equitherapeuten die niet aan de aantal patiëntencontacten kunnen voldoen, kunnen in overleg met de opleidingscommissie een aantal contacturen vervangen door praktische bijscholing en supervisie.
 Om tijdelijk geregistreerd te mogen zijn als Equitherapeut SHP-E(NL), dient de equitherapeut: 

 • In het bezit te zijn van een geldig diploma van zijn basisberoep in de hulpverlening, een actueel diploma EHBO of BHV en een geldig hippisch diploma.
 • Eventuele verplichte bijscholing voor basisberoep, hippisch diploma of diploma EHBO of BHV dient aantoonbaar gevolgd te zijn.
 • De opleiding Equitherapie SHP-E(NL) met een diploma te hebben afgerond of een in het buitenland vergelijkbare opleiding met een diploma te hebben afgerond en door SHP-E(NL) erkend werd.
 • Per twee jaar 24 uur aan bijscholing te hebben gevolgd; 12 uur therapeutische bijscholing en 6 uur hippische bijscholing; 2 uur supervisie (2 casussen) en minimaal 4 uur intervisie (4 casussen).
 • Aantoonbaar WA verzekerd te zijn.
 • Een bewijs van goed gedrag en zeden te hebben ingeleverd
 • Ingeschreven te zijn en de jaarlijkse bijdrage aan SHP-E(NL) te hebben betaald
 De tijdelijke registratie is een tegemoetkoming aan gecertificeerde Equitherapeuten SHP-E(NL) om in periodes dat ze minder actief zijn als Equitherapeut SHP-E(NL) hun recht op certificering niet te verliezen. De tijdelijke registratie is daarom enkel mogelijk voor reeds gecertificeerde Equitherapeuten SHP-E(NL) en voor een opeenvolgende periode van maximaal twee jaar, gevolgd door minimaal één periode van certificering van vier jaar.

 

 In gevallen van overmacht kunnen individuele afspraken over de voorwaarden voor het behouden van het recht op certificering via de opleidings-klachtencommissie geregeld worden.

Noot

Voor gediplomeerde equitherapeuten, die niet meer geregistreerd of gecertificeerd zijn bij de stichting en zich mede daardoor niet meer aantoonbaar conformeren aan de richtlijnen en de ethische code van SHP-E(NL) -- en daardoor niet voldoen aan de certificeringseisen --, kan de stichting niet voor kwaliteitsvragen worden aangesproken of in geval van problemen worden ingeschakeld.

 Geldigheid certificering en stalplaquette

De gecertificeerde Equitherapeut SHP-E(NL) is herkenbaar aan het door de stichting uitgereikte en tweejaarlijks verlengde stalplaquette, die door SHP-E(NL) ter beschikking wordt gesteld. Voorwaarden eerste aanvraag certificering zie onder: ‘Instapregeling’ en ‘Aanmelding voor certificering nieuw gediplomeerden in de Equitherapie SHP-E(NL)’ p. 15

De titel gecertificeerd Equitherapeut SHP-E(NL) met Benelux-keurmerk is geldig gedurende twee jaar en dient elke twee jaar opnieuw aangevraagd/verlengd te worden. Verlenging van de certificering wordt in het laatste kwartaal van het kalenderjaar aangevraagd (d.i. voor 15 december) met het hiervoor bestemde formulier op de homepage. De administratieve kosten moeten worden voldaan. De verlenging wordt, als aan de voorwaarden is voldaan, in de eerste vergadering van de OC van het nieuwe kalenderjaar besproken en toegekend. Uitzonderingsgevallen worden apart door de opleidings- en klachtencommissie en het bestuur beoordeeld.

 Als de gecertificeerde Equitherapeut SHP-E(NL) niet meer voldoet aan de gestelde eisen dient het stalplaquette ingeleverd te worden en mag hij niet langer gebruikmaken van de titel Equitherapeut SHP-E(NL).

 De kosten voor stalplaquette, certificering en tijdelijke registratie zijn vermeld op de actuele aanvraagformulieren.

Voorwaarden bijscholing

Alle bijscholingen horende bij het certificeringsbeleid worden door SHP-E(NL) aangeboden, en indien niet door SHP-E(NL) georganiseerd, moeten ze door SHP-E(NL) worden erkend. SHP-E(NL) houdt zijn deelnemers van alle erkende bijscholingen op de hoogte. Voorstellen voor thema’s kunnen worden ingediend met het daarvoor bestemde formulier en worden jaarlijks beoordeeld door de opleidings-klachtencommissie en het bestuur.

 Hippische bijscholing

Hippische bijscholing wordt alleen dan geaccepteerd als aangetoond kan worden dat de hippische technieken voldoen aan de wijze van handelen ten opzichte van het paard volgens de richtlijnen en ethische code van SHP-E(NL). SHP-E(NL) zal op de homepage een lijst samenstellen van goedgekeurde hippische bijscholing en stelt zich als taak het aanbod aan bijscholing gaandeweg uit te breiden en af te stemmen op de behoeften van de equitherapeuten in het werkveld en het beleid van de stichting en haar internationale betrekkingen.

 Equitherapeutische bijscholing

Wordt alleen dan geaccepteerd als aangetoond kan worden dat de technieken bijdragen aan een verbetering van therapeutisch handelen binnen de Equitherapie SHP-E(NL) en derhalve in het teken staan van de cliënt binnen de driehoeksverhouding (therapeut-cliënt-paard). SHP-E(NL) zal daarom op de homepage een lijst samenstellen van goedgekeurde therapeutische bijscholing en stelt zich als taak het aanbod aan bijscholing gaandeweg uit te breiden en af te stemmen op de behoeften van de Equitherapeuten SHP-E(NL) in het werkveld en het beleid van de stichting en haar internationale betrekkingen. Als therapeutische bijscholing kan ook gekozen worden voor een stage binnen een door de stichting SHP-E(NL) erkend stagebedrijf.

 Van deze stage dient een op de hiervoor bestemde formulier verslag te worden gemaakt en afgetekend te worden door het stagebedrijf.

 Supervisie
wordt alleen dan erkend als deze gegeven is door een door de stichting SHP-E(NL) erkend supervisor en als de daarvoor bestemde formulieren zijn ingevuld en afgetekend.

 Intervisie
wordt alleen dan geaccepteerd als de besproken casus door tenminste twee andere gecertificeerde Equitherapeuten SHP-E(NL) bekeken is, of binnen een erkende intervisiegroep, en de doorvoor bestemde formulieren zijn ingevuld en ondertekend.

Aanmelding voor certificering nieuw gediplomeerden in de Equitherapie SHP-E(NL)

Nieuw gediplomeerden in de Equitherapie SHP-E(NL) kunnen zich onmiddellijk na ontvangst van hun diploma opgeven voor de certificering bij de opleidingscommissie.

De certificeringsperiode loopt steeds over twee jaar, vanaf januari tot december.
Binnen deze periode dienen alle benodigde kwalificaties voor de certificering aangetoond te worden.

Om nieuw gediplomeerden wel in staat te stellen om meteen na hun diplomering de certificering aan te vragen, geldt voor hen een startregeling voor hun eerste certificeringsperiode.

Aanmelding voor certificering moet uiterlijk in de laatste vergadering van de opleidingscommissie van het laatste kwartaal aanwezig zijn om vanaf januari van het jaar daarop volgend te kunnen beginnen.

Hij moet dan binnen 6 maanden, dus uiterlijk op 1 Juli, de volgende deelkwalificaties indienen:

·12 uur equitherapeutische bijscholing (2 dagen)

·6 uur hippische bijscholing en

·1 positief beoordeelde supervisie.

·Inschrijving in een geregistreerde intervisiegroep met 1 intervisie

Dan ontvangt hij in augustus de stalplaquette en heeft dan nog 1,5 jaar de tijd (dus tot december van het jaar na ontvangst van de plaquette ) de rest van alle aangevraagde bijscholingen en kwalificaties indienen. Dan wordt de plaquette voor 2 jaar verlengd. Indien de equitherapeut dan niet aan deze voorwaarden kan voldoen wordt de plaquette ingetrokken.

Na deze opstartperiode dient hij om de twee jaar, uiterlijk op tijd voor de laatste vergadering van de opleidingscommissie in het laatste kwartaal, de bewijzen van kwalificatie in om de plaquette te kunnen verlengen.

 Aanvraagformulier certificering