Nederlandse Stichting Helpen met Paarden  Equitherapie
 

Inschrijvvoorwaarden SHP

 
Inschrijvingsvoorwaarden SHP-E(NL)
naar de jaarnota;s contrtibutie deelname

Geldig voor:

- Equitherapeuten in opleiding
- Gediplomeerden in de Equitherapie SHP-E(NL)

- Gecertificeerde Equitherapeuten SHP-E(NL)
- Tijdelijk geregistreerde Equitherapeuten SHP-E(NL)

De Nederlandse Stichting Helpen met Paarden-Equitherapie was van 2000 tot 2012 lid van het internationale Forum FATP, waarin zusterorganisaties uit Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Zwitserland vertegenwoordigd zijn, die opleidingen in de sector ‘Equine Mediated Assistance and Therapy' aanbieden. Deze opleidingen voldoen aan een aantal gezamenlijk gedefinieerde kwaliteitscriteria.

Equitherapeuten kunnen worden ingeschreven bij SHP-E (NL) tijdens en na afsluiting van hun opleiding en/of erkenning van hun vooropleiding elders (bijvoorbeeld FATP-organisaties). Deelname bij SHP-E(NL) is een voorwaarde voor certificering. Volgende inschrijvingen zijn mogelijk:

Inschrijving als equitherapeut in opleiding

Wil een cursist in aanmerking komen voor aanvraag van het diploma Equitherapie SHP-E(NL), Assistent in de Equitherapie SHP-E(NL) of Behandelcoördinator Equitherapie SHP-E(NL) dan moet hij tijdens de gehele opleiding ingeschreven zijn bij SHP-E(NL), als equitherapeut in opleiding en wordt een opleidingsdossier van hem bijgehouden door SHP-E(NL). Dit opleidingsdossier is dan ook de basis voor het latere certificeringsdossier voor de Equitherapeut SHP-E(NL). Inschrijving is mogelijk van zodra een intake voor de opleiding heeft plaatsgevonden, de toelatingseisen zijn vervuld, een opleidingsdossier is aangemaakt en de kandidaat geaccepteerd is door de opleidings-klachtencommissie SHP-E(NL).

De inschrijving bij SHP-E(NL) wordt voor elk volgend jaar verlengd indien geen afmelding per aangetekend schrijven (voorzien van de naam van de afzender en volledig adres op de enveloppe en geadresseerd aan SHP-E(NL) ledenadministratie) voor 1 september van het voorafgaande jaar heeft plaatsgevonden. Het actuele inschrijvingsgeld dient voor 1 januari te zijn overgemaakt op de rekening van SHP-E(NL). De factuur voor het actuele inschrijvingsgeld voor het volgende kalenderjaar is vanaf 1 oktober op de interne pagina van de homepage SHP-E(NL) te vinden en wordt via de mailinglijst aan de ingeschreven leden rondgestuurd. Elke ingeschreven equitherapeut is zelf verantwoordelijk voor de correctheid en actualiteit van zijn adresgegevens correct en dat zijn inschrijvingsgeld voor 1 januari is bijgeschreven op de rekening van SHP-E(NL).

Inschrijving als gediplomeerde in de Equitherapie SHP-E(NL)

De inschrijving als equitherapeut in opleiding kan worden omgezet in een inschrijving als gediplomeerde in de Equitherapie SHP-E(NL), zodra het diploma is toegekend door de opleidings-klachtencommissie en is uitgereikt. Dan kan hij ook meteen certificering aanvragen bij de opleidings-klachtencommissie. De gecertificeerde of tijdelijk geregistreerde equitherapeut mag gebruikmaken van een standaard vermelding van zijn praktijkgegevens op de homepage van SHP-E(NL) en valt onder de regeling van het gebruik van de titel en het Benelux kwaliteitskeurmerk van SHP-E(NL). De verdere inschrijvingsvoorwaarden blijven dezelfde als bij equitherapeuten in opleiding.

Zij kunnen verder gebruikmaken van alle diensten van SHP-E(NL), waaronder ook het aanbieden van de officiële klachtenprocedure SHP-E(NL) aan hun cliënten.

Inschrijving als erkend Equitherapeut SHP-E(NL)

Wileen equitherapeut, die een opleiding elders gevolgd heeft in aanmerking komen voor
in­schrijving als erkend Equitherapeut SHP-E(NL) moet hij/zij een opleiding voor therapeutisch paardrijden gevolgd hebben, gediplomeerd zijn als equitherapeut volgens de richtlijnen van de desbetreffende opleidingsorganisatie en moet hij aan kunnen tonen dat hij over dezelfde kwalificaties beschikt als een gediplomereerde in de Equitherapie SHP-E(NL). Na onderzoek door SHP-E(NL) en nadat de kandidaat eventueel aan aanvullende kwaliteitseisen heeft voldaan, wordt hij als Equitherapeut SHP-E(NL) erkend en kan hij aldus worden ingeschreven bij SHP-E(NL). De aanvraagprocedure loopt via de opleidings-klachtencommissie.

Wil een equitherapeut die elders een diploma heeft verworven in aanmerking komen voor certificering als erkend Equitherapeut SHP-E(NL), dan kan hij een aanvraag richten aan de oplei­dings-klachtencommissie. Deze stelt dan de aanvullende bijscholingseisen en kwalificaties vast.

Erkende Equitherapeuten SHP-E(NL) komen in aanmerking voor certificering als Equitherapeut SHP-E(NL) met de bij hen behorende specialisatie. Zij worden dan verder behandeld als gecertificeerde Equitherapeuten SHP-E(NL).

De verdere inschrijvingsvoorwaarden blijven dezelfde als genoemd onder ‘Inschrijving als equitherapeut in opleiding'.

X Publicatie lijst Equitherapeuten SHP-E(NL)

Voor door SHP-E(NL) gediplomeerden in de Equitherapie SHP-E(NL) die niet (meer) gecertificeerd zijn bij de stich­ting, niet de verplichte bijscholingen volgen en zich niet meer aantoonbaar voor SHP-E(NL) conformeren aan de richtlijnen en de ethische code van de stichting en dus niet voldoen aan de certificeringseisen kan de stichting niet voor kwaliteitsvragen worden aangesproken of in geval van problemen worden ingeschakeld.

Personen, die niet zijn gepubliceerd op de homepage van SHP-E(NL) zijn dus niet gerechtigd zich Equitherapeut SHP-E(NL) te noemen of met een relatie tot SHP-E(NL) te werven.

Informatie voor cliënten en verwijzers

De term ‘Equitherapeut' is niet beschermd. Iedereen kan zich in principe equitherapeut noemen. De titel ‘Equitherapeut SHP-E(NL)' en het bijbehorende logo zijn sinds 2007 wel beschermd binnen de Benelux. Titel en logo zijn gekoppeld aan het SHP-E(NL) certificeringsbeleid.

Cliënten en verwijzers kunnen zich via de homepage van SHP-E(NL) informeren of een therapeut zich verbindt aan de kwaliteitsrichtlijnen van SHP-E(NL) door certificering of tijdelijke registrering als Equitherapeut SHP-E(NL). Zij kunnen nagaan welke status een Equi­therapeut SHP-E(NL) ten opzichte van zijn kwalificatie en kwaliteitbewaking door de stichting heeft.

Alleen Equitherapeuten SHP-E(NL), die op de lijsten van SHP-E(NL) zijn ingeschreven en gepu­bliceerd mogen van de collectieve merknaam en/of het logo gebruikmaken. Gecertificeerde en tijdelijk geregistreerde Equitherapeuten SHP-E(NL) kunnen op de homepage hun praktijkgegevens pu­bliceren en linken met hun eigen homepage.

 Uittreksel uit het inschrijvingscontract (voorwaarden inschrijving SHP-E(NL))

De inschrijving wordt voor elk volgend jaar verlengd indien geen afmelding per aangetekend schrijven (voorzien van afzender op de envelop) is gebeurd, geadresseerd aan de SHP-E(NL) ledenadministratie voor 1 september van het voorafgaande jaar. Het actuele inschrijvingsgeld dient voor 1 januari te zijn bijgeschreven op de rekening van SHP-E(NL). De factuur voor het actuele inschrijvingsgeld voor het volgende kalenderjaar is vanaf 1 oktober op de interne pagina Homepage SHP-E(NL) te vinden en wordt aan de via de mailinglijst ingeschreven leden rondgestuurd. Elke ingeschreven equitherapeut is zelf verantwoordelijk voor de actualiteit en correctheid van zijn adresgegevens en voor de tijdige storting van het inschrijvingsgeld.

Ingeschreven equitherapeuten die gecertificeerd of tijdelijk geregistreerd zijn, kunnen gebruikmaken van een eigen subpagina op de homepage van SHP-E(NL) voor het publiceren van hun praktijkinformatie voor verwijzers en cliënten. Zij kunnen verder gebruikmaken van alle diensten van SHP-E(NL).