HippoCampus
Instituut voor Equitherapie en Hippische Sportpsychologie

Opleiding Equitherapie SHP-E(Nl)


 
 
Het opleidingsconcept is recent vernieuwd in richting kleinere opleidingsgroepen en meer individuele begeleiding van de deelnemers ook wat betreft de hippische technieken. (3 - max 8 deelnemers) . Mede door de Corona Crisis hebben wij in de lopende groep ook gebruik van e-learning en supervisie via internetcommunicatie ingebouwd. En wij werken op moment ook met een hygieneconcept tijdens alle workshops en de opleiding zelf.
 
 
 
 
Om down te loaden als PDF:

De naam "Equitherapeut SHP-E(NL)” is sinds 2008 binnen Benelux een beschermde naam met tevens beschermd bijpassend logo geworden.
Hiervoor werd in 2007 een uitgebreid certificeringbeleid ontwikkeld en vastgesteld in afstemming op internationale ontwikkelingen en in samenwerking  met andere Europese organisaties voor opleidingen in therapeutisch paardrijden (gebundeld binnen de FATP).
 
 
De opleiding werd in het kader van een aantal ontwikkelingen in de richting van internationale erkenning van opleidingen tot Equitherapeut en de ervaringen naar aanleiding van de inmiddels 8 opleidingsgroepen herzien. 
Vanaf 2008 is de opleiding tot Equitherapeut SHP-E(NL) daarom ook aangepast op een aantal punten. De opleidingsuren werden uitgebreid en het hippische gedeelte heeft er in samenwerking met de KNHS en de cursusleider "opleiding voltige voor Equitherapeuten” extra dimensies erbij gekregen.
 
Tijdens de deelname aan een EU Leonardo da Vinci Project in 2011 2012 heeft SHP zich ervan kunnen overtuigen, dat de opleiding tot Equitherapeut SHP binnen Europa van uitstekende kwaliteit is en SHP hierin een voortrekkersrol binnen Europa speelt.
 
In 2018 werd de opleiding vernieuwd in richting kleinere opleidingsgroepen en meer individuele begeleiding voor de deelnemer m.n. wat betreft de hippische technieken. Nu is tijdens de opleidingsmodules extra supervisie van het individuele werken met paarden en ook het huiswerk met eigen paard  mogelijk. 
 
Het curriculum is nu vastgesteld op 1/3 theorie, 1/3 zelfervaring, eigen proceservaring en evaluatie en 1/3 praktische oefeningen. Tussen de cursusdagen word huiswerk via e-mail en toezending van lesmateriaal via e-mail (PDF files) geregeld. Via het nieuwe huiswerk, oefen- en evaluatiebeleid leidt dit tot een betere begeleiding van het persoonlijk leerproces van de enkele deelnemers alsmede tot meer inzicht in het proces van de gehele opleidingsgroep. Zo kan de cursusleiding beter inspelen op de actuele situatie en garanderen, dat de deelnemers optimaal van passend leermateriaal worden voorzien. Zo vindt een permanente verdere ontwikkeling van de opleiding plaats.

Het totaal aantal uren inclusief hippisch gedeelte, extra hippische modules en basiscursus alsmede supervisiemodule en praktijkproject is nu vastgesteld op een totaal van 600 opleidingsuren. Hier is ook rekening gehouden met de in de  vrije tijd plaatsvindende activiteiten, die vanuit de basiscursus begeleid worden. Door verkleinen van de groepen vanaf 2018 is nu nog meer individuele begeleiding en supervisie tijdens de reguliere modules voor de deelnemer mogelijk. 

Volgt de  gediplomeerde Equitherapeut SHP-E(NL) in het vervolg de voor de certificering noodzakelijke bijscholingen en supervisie is de weg na 2 jaar beroepspraktijk open voor een Europese erkenning. Hieraan wordt op internationaal niveau gewerkt door SHP-E(NL) in samenwerking met andere Europese opleidingsorganisaties voor "Equine Assisted Therapy”.

Het doel was ook in Nederland te komen tot een soort "kwaliteits- keurmerk voor Equitherapeutische activiteiten”. Dit doel is inmiddels bereikt door oprichting van SHP-E(NL) als organisatie voor opleiding en registratie van Equitherapeuten aangesloten bij de internationale vakorganisaties voor therapeutisch paardrijden FATP en FRDI. En ook door de beschermde naam en logo Equitherapeut SHP-E(NL) binnen Benelux te integreren. In tegenstelling tot de al jaren gecertificeerde en bewaakte praktijken in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, bestaat in andere landen over het algemeen nog geen "keurmerk” of registratie voor Equitherapie of therapeutisch paardrijden. Ook in de genoemde landen is er wat wildgroei, maar cliënten kunnen wel vertrouwen op bedrijven, die een gecertificeerde therapeut geregistreerd bij een basisorganisatie in dienst hebben. Dit heeft ook zijn weerslag in de praktijk van verzekeringen, die alleen maar tot uitkering overgaan indien een geregistreerde therapeut op een bedrijf met het paard heeft gewerkt. In Nederland is nu door de beschermde titel en het certificeringsbeleid van SHP-E(NL) een soortgelijke situatie ontstaan.
 
Een gedeelte van de opleidingen wordt op het opleidingsinstituut HippoCampus door cursusleidster dr. Ulrike Thiel verzorgd en een gedeelte wordt uitbesteed aan docenten afkomstig uit de andere internationale organisaties voor therapeutisch paardrijden. Deze docenten zijn gekwalificeerd en beschikken over meer dan 8 jaar ervaring als
 
 
 
 
 
Equitherapeuten en supervisoren alsmede als docenten Equitherapie. De opleidingsleidster en alle docenten zijn gediplomeerde "Reitpädagogen”, "Reittherapeuten”of Equitherapeuten met jarenlange praktijkervaring in Equine Assisted Therapy en verbonden aan de genoemde dakorganisaties. De examens worden afgenomen door examinatoren die als "Reittherapeuten” en opleiders verbonden zijn aan de FATP-organisaties:
 
 
Modulesysteem
De opleiding is gestructureerd binnen een modulesysteem, waarbij afhankelijk van vooropleiding en ervaring op het hippische, pedagogisch-psychologisch of therapeutische terrein de nog nodige basis en voortgezette scholing verworven kunnen worden.
 

De Nederlandse Opleiding tot Equitherapeut SHP-E(NL) omvat een cursus van 2 jaar  verdeeld over 9 weekeindmodules per opleidingsjaar en de examen-evaluatiemodule, het zelfstandig werken aan praktijkprojecten met intervisie en supervisie huiswerk en het oefenen in eigen tijd evenals een examen voor een internationale examencommissie.

Studenten moeten over een basisopleiding op therapeutisch, pedagogisch of paramedisch terrein op minimaal HBO of universitair niveau beschikken en daarnaast nog een hippische basisscholing.

Toelating tot de opleiding vindt plaats via deelname aan een kennismakingsworkshop en een toelatingsgesprek. Deze beginnen voor de in de herfst startende opleidingsgroep steeds in de lente daarvoor.

Wat moet een Equitherapeut SHP-E(NL) kunnen en leren?
Het zal duidelijk zijn, dat de verschillende vormen van therapeutisch paardrijden, een gedegen opleiding en ervaring nodig hebben om een effectieve en veilige toepassing voor de cliënt maar ook voor het therapiepaard te garanderen.
 

 
Deskundige procesbegeleiding
Van de therapeut wordt naast een afgesloten opleiding en beroepservaring (bv. als pedagoog, sociaal-pedagogisch hulpverlener, psycholoog of psychotherapeut of paramedicus) geëist, dat hij de combinatie paard–cliënt zodanig kan begeleiden, dat hij op elk moment van het proces weet, waar hij mee bezig is, waarom hij een bepaalde techniek, interventie of oefening toepast, wat het doel en wat eventuele valkuilen zijn en hoe hij op (misschien zelfs onverwachte) reacties van cliënt of therapiepaard moet reageren. Hij moet ook veel weten over zijn eigen dynamiek in het omgaan met paarden en moet bereid zijn zichzelf te blijven controleren en bij te scholen (supervisie, intervisie). Dit eist niet alleen "technische” scholing maar ook het nodige kwantum aan zelfervaring, zelfkritiek en attentie voor de eigen processen en de relatie met zijn therapiepaarden.
 
Investeren in een eigen groeiproces
De opleidingen voor Equitherapie SHP-E(NL) is daarom vrij uitgebreid wat leerstof betreft, goed onderbouwd, maar ook tijd- en arbeidsintensief. Zelfervaring kan cursusdeelnemers met nieuwe facetten van hun persoonlijkheid en bewustzijn bekend maken. Dit kan processen losmaken, die de deelnemers in problemen kunnen brengen indien niet deskundig begeleid en opgevangen. Tijdens de opleiding wordt hiermee rekening gehouden, mede door kleine overzichtelijke groepen, aandacht voor de individuele ontwikkeling en deskundige supervisie. Ook wordt de aanstaande Equitherapeut voorbereid op een werksituatie, waarin hij zich zou moeten bewijzen en een plek moet vinden voor het uitoefenen van Equitherapie binnen zijn basisberoep. Hij moet instaat zijn interdisciplinair samen te werken en ook later gebruik te kunnen maken van het Nederlandse en Europese Equitherapie-netwerk.
 

De Nederlandse opleiding voor Equitherapie SHP-E(NL) voldoet wat deze punten betreft niet alleen aan de kwaliteitseisen (FATP) , maar loopt in sommige punten zelfs voorop in zijn opleidingssysteem. Vooral ook wat de begeleiding van cursusdeelnemers en hun "groeiproces tot Equitherapeut” betreft . Deze opleiding omvat de meeste mogelijkheden voor supervisie en intervisie van alle op het moment aangeboden FATP-opleidingen. Het doel is om de Equitherapeut in staat te stellen in zijn latere praktijk steeds gebruik van soortgelijke evaluatiemogelijkheden te maken om zijn kwaliteit te kunnen waarborgen en ook zijn eigen proces te kunnen ondersteunen.

Hippische kennis en vaardigheden
Tijdens de opleiding wordt met het paard als medium gewerkt. Daarom is er naast de opleiding tot Equitherapeut ook een hippisch diploma (liefst "Voltigeleider”) nodig om ook de methodische opbouw van het werken met de cliënt en het gelongeerde paard goed onder de knie te hebben. Deze hippische opleiding kan via de door SHP-E(NL) in samenwerking met de KNHS georganiseerde opleiding "Instructeur Voltige 2” (die eens in de twee jaar plaatsvindt) worden gevolgd. Bovendien zijn 4 extra hippische modules verplicht : (1) sportfysiologie, (2) sportpsychologie, (3) De psychologie van paard en mens en (4) Psychomotoriek van de onafhankelijke zit.

 
 
Kleine groepen, individuele aanpak, praktijkwerk en zelfervaring
Er wordt in opleidingsgroepen van 3 tot maximaal 8 deelnemers (per opleidingsjaar) gewerkt, zodat individueel voldoende aandacht voor zelfervaring en begeleiding mogelijk is. Gewerkt wordt met opgeleide therapiepaarden van verschillende leeftijd, persoonlijkheid en specialisatie en met deskundige docenten met veel ervaring op dit terrein.
 
 
Tijdens de opleiding wordt veel praktijkwerk onder begeleiding gedaan en de deelnemers hebben de kans om op een veilige manier en door veel oefenen te kunnen leren. Ook krijgen ze veel kansen voor zelfervaring, zodat ze zich goed kunnen verplaatsen in wat er omgaat in hun cliënten. Aandacht wordt besteed aan intervisie, supervisie en samenwerking met andere disciplines. Ook wordt per individu bekeken wat de beste manier is om Equitherapie een plek te geven en hoe de eigen mogelijkheden en grenzen kunnen worden bepaald.
 
Voor meer informatie over de opleiding op de homepage zie ook :