Nederlandse Stichting Helpen met Paarden – Equitherapie
 

Nieuwsbrieven van SHP verstuurd in 2010

Nieuwsbrief 12 april 2010

Beste Equitherapeuten.
 
Na aanleiding van de reactie van het bestuur SHP op het artrikel over paardencoaching in Bit (zie laatste nieuwsbrief) heeft de Paardenkrant ons de mogelijkheid geboden een opinieartikel van 700 woorden aanstaande woensdag te publiceren.
Hier de ingediende artikel van voorziter Ulrike Thiel namens SHP voor de Paardenkrant aanstaande woensdag.
 


Alles nep of kan het paard  tot co-therapeut worden?

Ontwikkelen, ondersteunen, bevorderen en genezen met behulp van het paard is mogelijk – indien door deskundigen aangeboden.

Dr.Ulrike Thiel

 

Namens de Nederlandse Stichting Helpen met Paarden wil ik graag reageren op recente publicaties over “ Paardentherapie”  en Coaching met Paarden. Wij, die  sinds 10 jaar een zeer gedegen opleiding tot Equitherapeut SHP (beschermde merknaam) aanbieden en een internationaal getoetst kwaliteitsbeleid voeren, vinden het zeer gevaarlijk, indien mensen, die over geen opleiding in het begeleiden van processen met ondersteuning van het paard beschikken, dit aanbieden en uitvoren,

 

Op talloze homepages bieden zelfbenoemde  ervaringsdeskundige “ specialisten voor paarden en mensen” ’ hun diensten aan.

Een nadere analyse van deze internetsites, toont aan dat kennelijk therapie met het paard  op het moment een hoge marktwaarde heeft, gezien er een behoefte aan alternatieve methoden in de therapeutische, pedagogische en psychosociale sector  bestaat. Momenteel lijken managementtrainingen, ontwikkeling van het leidinggeven aan mensen, en esotherische zelfontdekkingsseminars met paarden een enorme ‘hit’ te zijn.

Hoe  positief het  groeiende interesse in  Animal Mediated Therapy (AMAT) ook voor de serieuze Equitherapeut is, die de waarde van het paard in een therapeutische context uit wetenschappelijke beschouwing en eigen ervaring als therapeut kent en  waardeert, ze geeft toch reden tot bezorgdheid. Deze opleving van het paard in zijn functie als  “spiegel van de ziel”  leidt helaas ook tot inzet van het paard,  die ongepast, gevaarlijk en ethisch niet te verantwoorden is.

Naast zuiver economische treffen we ook andere oorzaken aan van onkundig tot dubieus ‘gebruik van het paard’. Omdat het paard niet alleen op toekomstige cliënten, maar ook op meer of minder goed opgeleide zelfbenoemde ‘helpers’ een grote  aantrekkingskracht heeft, is het vaak enthousiasme in combinatie met weinig voorkennis die – soms met de beste intenties – tot een onserieus, want ondeskundig aanbod leidt. Daarbij komen helaas nog aanbieders, die hun eigen problemen met de hulp van cliënten en paarden onder controle proberen te krijgen, en beide zo gezien voor hun eigen doeleinden misbruiken.

 

In mijn eigen praktijk wordt ik met slachtoffers van diverse als onverantwoordelijk te beschouwen ‘paardentherapieën’ of ‘zelfontdekkings-‘, ‘angst-‘ of ‘leiderschapsworkshops’ geconfronteerd, die tot psychische of lichamelijke schade geleid hebben.

Zo gezien kan het paard als ‘spiegel’ ook gevaarlijk worden, Want het paard op zich is nog geen therapeut. Hij beschikt over zeer relevante eigenschappen en de bereidheid met de mens samen te werken om hem een spiegel voor te houden. Maar dat pas in samenspel met een kundige therapeut, een systematisch therapieconcept en de juiste randvoorwaarden. Dan pas kan het zijn vaardigheden ontplooien en  een wezenlijke factor in het therapeutische proces tot een  niet-menselijke co-therapeut worden.

 

Wat onderscheidt  serieuze Animal mediated assistance and therapy  (AMAT ) zoals aangeboden door specialisten van allerlei pogingen met het paard als spiegel te werken zonder over de nodige  technische, theoretische en ethische background. te beschikken?

 

Ondermeer zijn dat gecertificeerde Equitherapeuten SHP, die allemaal een opleiding en beroepspraktijk in een basisberoep uit de hulpverlening, een hippische kwalificatie  en een pittige twee jaar durende aanvullende opleiding tot Equitherapeut van rond 600 uren met zelfervaring, supervisie, intervisie en praktijkprojecten doen. Onze Stichting hanteert een gedegen kwaliteitsprofiel van de Equitherapeut. Dit profiel wordt in de opleiding verworven en voor uitreiking van het diploma getoetst. Equitherapeuten SHP hanteren een, door hun basisberoep en de richtlijnen Equitherapie SHP  gecombineerd degelijk behandelmodel en verplichten zich aan een ethische code tegenover cliënt en paard, die hun naleven.. De gecertificeerde Equitherapeut moet zich bijscholen en via intervisie en supervisie zijn deskundigheid en therapeutische en hippische  vaardigheden op pijl houden  Hij beschikt over de stalplaquette, die hem als  Equitherapeut SHP  legitimeert. Hij voorziet de cliënt van informatie over zijn basiberoep, zijn behandelmodel en de manier op die hij het paard wil inzetten om deze individuele cliënt te bevorderen, ontwikkelen ondersteunen of genezen. Afhankelijk van zijn basisberoep en zijn specialisatie kan het gaan om psychotherapie of psychosociale begeleiding voor volwassene of kinderen, over ontwikkelingsbevordering voor kindeern, orthopedagogische begeleiding of revalidatie . Ook Zelfervaring en teambuilding kan op basis van Equitherapie serieus aangeboden worden. Hij werkt met een goed opgeleid therapiepaard (gehuisvest onder paardenvriendelijke condities). Met hem samen bouwt hij een driehoeksrelatie tussen cliënt paard en therapeut op waarin paard en cliënt een bewegingsdialoog met elkaar aangaan, die de therapeut deskundig procesmatig begeleid. Recent  hersen-, psychomotoriek- en therapieonderzoek is tegenwoordig instaat om zulke processen zichtbaar te maken.

 

Afsluitend wil ik het volgende benadrukken:

Het paard spreekt ons niet alleen met alle zintuigen aan, het kan ook zijn sporen in ons zelf achterlaten. Of deze sporen aangenaam of onaangenaam, rustgevend of verontrustend, bevorderlijk of schadelijk kunnen zijn, is afhankelijk van de context waarin we deze ervaringen opdoen, in welke samenhang we hen plaatsen en hoe we ze kunnen verwerken. Equitherapie is erop gericht de ervaringen met het wezen paard systematisch te gebruiken om positieve sporen te genereren, die wanneer ze op de juiste manier verwerkt zijn, zelfs op lange termijn de levenskwaliteit van de cliënt kunnen verbeteren.

 


Nieuwsbrief aan leden d.d. 28 3 2010

Reactie van SHP op Artikel over therpapie met Paarden in Bit
Beste Equitheraputen in opleiding en Equitherapeuten SHP
 
In BITverscheen een artikel over Equicoaching en therapie met het paard.
 
https://www.equitherapie.org/fileupload/2c1c6286af63f8ae01cf90748c26334a1495225939.pdf
 
Gezien daarin - netzo als in andere recente publicaties  - geen verschil gemaakt wordt tussen Equitherapie, Equine assisted Activities en er ook niet oop ingegaan wordt of er wel kwaliteitscriteria bestaan voor Equitherapeuten heeft SHp onder oinachtneming van de belangen van de bij hun opgeleidde en ingeschreven Equitehrapeuten gereageerd. SHP nodigt Bit uit kennis te nemen van de kwalitaitecriteria van SHP en hoopt, dat hun de eenzijdige berichtgeving zullen aanvullen.
SHP raad zijn leden in hun eigen belang aan bij het verschijnen van soortgeloijke publicaties ook tye reageren naar de desbetreffende bladen om op deze manier bij te kunnnedragen, dat de berichtgeving over het kwaloiteitsbneleid van Equitherapie SHOP en de gedegen opleidng en certificering van Equitherpaeuten SHP gecorrigeerd wordt. Op lange termijn kan het Equitherapeuten SHP anders alleen schaden indien hun activiteiten over een kam geschoren worden met ongekwalificeerde activiteiten met paarden.
 
Het in de zonmer uitkomend boek kan hier zeker ook aan bijdragen, dat hier informatie bij de jhuisten personen terecht komt.
Tevens kunnen jullie op de homepage een Tabil vbinden waarin verschilklende vormen van Activiteiten met paarden aan de hand van een aantal relevante criteria met elkaar word en vergeleken. Tabel vergelijking EAT activiteiten
 
 
 

Aan

Marion Tulp

Hoofdredacteur

Redactie Bit

postbus 4

7000 BA Doetinchem

 

 

 

 

 

 

Soerendonk, maandag 29 maart 2010

 

Betreft: artikel over Equicoaching en EAT in de laatste Bit

 

Geachte Mevrouw Tulp,

 

Namens het bestuur van De Nederlandse Stichting Helpen met Paarden  en als vertegenwoordigers van alle  bij SHP ingeschreven  gediplomeerde en gecertificeerde Equitehrapeuten SHP-E(Nl)  wil  ik graag reageren op uw artikel over EAT en Coaching met Paarden.

 

Wij, die wij sinds 10 jaar een zeer gedegen twee jaar durende opleiding tot Equitherapeut SHP aanbieden en een duidelijk en doeltreffend kwaliteitsbeleid voeren, vinden het zeer  gevaarlijk, indien mensen, die kennelijk over geen gedegen  opleiding in het begeleiden van processen met ondersteuning van het paard  beschikken  iets aanbieden en uitvoren, wat u – met de nodige criticisme – hier heeft ondervonden en omschreven. 

Wij vindend het wel jammer, dat niet als tegengewicht erover gesproken wordt, dat er wel degelijke, wetenschappelijk gefundeerde en tegenover paard en cliënt verantwoorde vormen van Therapie en of psychosociale begeleiding (coachen) met het paard bestaan, die over een duidelijk kwaliteitsbeleid beschikken, als titel (Equitherapeut SHP-E(NL) ook beschermd zijn en niets met dit soort van  zweverigheid te maken hebben, dat u ook terecht bekritiseerd in het opnoemen van uw internetonderzoek.

 

Onze Stichting b.v. hanteert een zeer gedegen kwaliteitsprofiel van de Equitherapeut, dat binnen de opleiding verworven en voor uitreiking van het diploma getoetst word. Ook moeten gecertificeerde Equitherapeuten ondermeer bijscholingen volgen en via intervisie en supervisie hun deskundigheid  en therapeutische en hippische  vaardigheden op pijl houden Het lijkt ons wel van belang hier niet alles over een kam te scheren en ook  te publiceren, wat er aan  gedegen EAT aanbiedingen bestaat en waaraan een Cliënt kan opmaken wanneer hij aan een verantwoord en gedegen opgeleid adres is. De opgeleidde en gecertificeerde Equitherapeuten SHP, die allemaal een opleiding en  beroepspraktijk in een basisberoep uit de hulpverlening, een hippische kwalificatie  en een pittige twee jaar durende aanvullende opleiding tot Equitherapeut van rond 600 uren met zelfervaring, supervisie, intervisie en twee praktijkprojecten en examens  doen. Equitherapeuten SHP hanteren een, door hun baisberoep en de Equitherapie gecombineerd degelijk behandelmodel en verplichten zich aan een ethische code tegenover cliënt en paard, die hun naleven. Informatie hierover op www.equitherapie.org

 

Voor deze mensen is het uitermate onaangenaam, indien hun activiteiten als Equitherapeut SHP  in allerlei publicaties gelijk gezet worden met bv deze vorm van Equicoaching die zonder opleiding of kwalificatie wordt uitgeoefend of  b.v. de maar enkele  dagen durende opleiding voor Equine assisted Psychotherapy.

Graag staat SHP u ook ter beschikking om u praktisch van informatie te voorzien op welke manier cliënten en geïnteresseerden de kwaliteit van een persoon kunnen toetsen, die Equitherapie of Coaching aanbiedt, alvorens zich an hun en zijn paarden toe te vertrouwen.

Deze zomer verschijnt ook een door  een door de opleidingsleiding en  docenten van de opleiding Equitherapie SHP geschreven boek, waarin op wetenschappelijk verantwoorde manier en systematisch uitgelegd wordt waardoor zich verschillende vormen van Equine Assisted Therpy and Activiities onderscheiden en wat de gevolgen ervan zijn. Wij nodigen u ook uit onze homepage te bezoeken, die u kennelijk in uw internet recherche niet heeft meegenomen. Graag lichten wij ook het een en ander persoonlijk toe en kunnen u aan de hand van presentaties of een zelfervaring op het paard meer inzicht in deze vorm van EAT bieden.

 

Als bijlage vindt u een tabel met criteria waarin u Equicoaching en vormen van EAT aan de hand van inhoud en kwaliteitsbeleid met elkaar kunt vergelijken.

 

In de hoop, dat u deze wat eenzijdige informatieverstrekking aan uw lezers binnenkort zult aanvullen staan wij graag voor meer informatie ter beschikking en verblijven

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Dr.Ulrike Thiel

Namens het bestuur SHP-E(NL) Voorzitter SHP-E(NL)

 

 

Tipsy Peucker

Secretaris SHP-E(NL)

 

 

Nederlandse Stichting Helpen met paarden - Equitherapie

SHP-E (NL)

De Bult 2, 6027 RG Soerendonk
Tel: 0031 (0) 495-45 37 57, fax: 0031 (0)495 45 28 52
e-mail:
helpen-met-paarden@iae.nl
www.equitherapie.org