Nederlandse Stichting Helpen met Paarden  Equitherapie
 

Nota voor de bijdrage voor deelnemers SHP

Beste deelnemer SHP,

 

Hier kunt u de Nota voor deelname aan SHP voor het aankomende stichtingsjaar vinden:

Nota voor bijdrage 2019

 

Nota voor het inschrijvingsjaar 2019

 

Betreft: Contributie deelname SHP-E(NL) 2019

 

Geachte equitherapeut, beste deelnemer SHP‐E(NL),

 

Door een ongeluk van de penningmeester vindt de administratie voor de Inschrijving SHP dit jaar met vertraging plaats, waarvoor onze excuses. De betalingstermijnen voor het lidgeld zijn dit jaar daarom per uitzondering aangepast. De Nota kunt u ook downloaden via

 

De jaarlijkse contributie als deelnemer van SHP‐E(NL) bedraagt voor 2019

 

€ 170

bij betaling voor 15 april 2019

 

€ 200

bij betaling na 15 april 2019

 

De deadline voor het betalen van uw contributie is dit jaar 15 april 2019. Wanneer de contributie op 16 april niet bijgeschreven is op de rekening van SHP‐E(NL) wordt de aanmaningsprocedure gestart. De aanmanings‐ resp. incassokosten zullen in rekening worden gebracht.

 

Graag het bedrag onder vermelding van uw naam en ‘inschrijvingsgeld 2019’ overmaken op rekening van SHP Bankverbinding ABN AMRO IBAN: NL 97 ABNA  0835971392   SWIFT: ABNANL2A

 

 

Hoogachtend,

S. Spasojevic , penningmeester

Namens het bestuur SHP‐E(NL)

 

 

Uittreksel uit het inschrijvingscontract ‐ voorwaarden inschrijving SHP‐E(NL)

De inschrijving wordt voor elk volgend jaar verlengd indien geen afmelding per aangetekend schrijven (voorzien van naam en adres van de afzender op de envelop) is gebeurd, geadresseerd aan de SHP‐E(NL) ledenadministratie voor 1 september van het voorafgaande jaar. Het actuele inschrijvingsgeld dient voor 1 januari te zijn bijgeschreven op de rekening van SHP‐E(NL). De nota voor het actuele inschrijvingsgeld voor het volgende kalenderjaar is vanaf 1 oktober op de website SHP‐E(NL) te vinden en wordt aan de via de mailinglijst ingeschreven leden rondgestuurd. Elke ingeschreven equitherapeut is zelf verantwoordelijk voor de actualiteit en correctheid van zijn adresgegevens en voor de tijdige storting van het inschrijvingsgeld.

Ingeschreven equitherapeuten die gecertificeerd of tijdelijk geregistreerd zijn, kunnen gebruikmaken van een eigen subpagina op de homepage van SHP‐E(NL) voor het publiceren van hun praktijkinformatie voor verwijzers en cliënten. Zij kunnen verder gebruikmaken van alle diensten van SHP‐E(NL).