Nederlandse Stichting Helpen met Paarden Ė Equitherapie
 

Het Keurmerk Equitherapeut SHP-E(NL)

Gezien iedereen die iets met paarden en mensen aanbiedt, zich zomaar Equitherapeut kan noemen, is het voor cliŽnten en verwijzers niet gemakkelijk om  het kaf van het koren te kunnen scheiden. Dat is voor therapeuten en clienten geen bevredigende situatie.
Daarom heeft SHP-E(NL) een keurmerk ontwikkeld , dat meer vertelt over de kwalificaties, opleiding en vaardigheden van de Equitherapeut.
 
SHP kent kwaliteitsbeleid  voor  door hun opgeleide en erkende Equitherapeuten op 3 niveaus:
 
 
 
 

SHP-E(NL) hanteert  daarom ter  informatie van cliŽnten en verwijzers een systeem van registratie en certificering van gekwalificeerde Equitherapeuten. CliŽnten en verwijzers worden  via  het kwaliteitssysteem van SHP op transparante manier erover ingeinformeert of de Equitherapeut

 
  • een opleiding SHP-E(NL) gevolgd heeft,
  • deze opleiding heeft afgerond met een diploma SHP-E(NL) 
  • als gediplomeerde Equitherapeut ingeschreven staat bij SHP 
  • geregistreerd/gecertificeerd is bij SHP
 

Voldoet de equitherapeut aan alle 4 boven genoemde voorwaarden  mag hij/zij zich Equitherapeut SHP-E(NL) noemen en waarborgd  SHP binnnen het kader van een beschermde collectieve merknaam  voor de Equitherapeut SHP.

 

 

Door in de lijst van gediplomeerde Equitherapeuten op de naam van een Equitherapeut SHP-E(NL) te klikken, kan de praktijkinformatie met de kwalificaties en specialisaties van de desbetreffende Equitherapeut SHP-E(NL) worden bekeken.Verder wordt vermeldt  welke status een gediplomeerde Equitherapeut  ten opzichte van zijn kwalificaties, kwaliteitbewaking en bijscholing bij de stichting SHP-E(NL) heeft - dus onder welk nieveau van kwaliteitsbeleid hij valt.
 
NIEUWS: SHP is begonnen de eerste stappen te zetten om zowel accredidatie van de opleiding alsmede betaling van Equitherapie als erkende therapievorm in Nederland en Belgie voor gecertificeerde Equiherapeuten SHP te regelen. Meer informatie over de gang van zaken zullen wij steeds via de nieuwsbrief publiceren

 
 
Het keurmerk: Equitherapeut SHP-E(NL)
Logo EquitherapeutGarandeert dat de therapeut niet alleen over een gekwalificeerd basisberoep en de tweejaar durende opleiding (van 600 opleidingsuren, supervisie en examen met praktijkproject) tot Equitherapeut met zijn gekozen specialisatie beschikt. Hij verbindt zich ook aan de ethische code van SHP-E(NL) en schoolt zich geregeld hippisch en therapeutisch bij en heeft supervisie en intervisie.  Hij beschikt over een actueel EHBO/BHV diploma en een beroepsverzekering. Hij is verplicht zijn werk goed te documenteren en duidelijk uitleg over zijn werkmethode te geven. Dit wordt gedocumenteerd door de stalplaquette en de registratie als gecertificeerd Equitherapeut SHP-E(NL). Verder worden  de gecertificeerde Equitherapeuten door SHP-E(NL) gepubliceerd,  en moeten - om hun registratie en certificering te mogen houden - zich aan een stipt certificeringbeleid onderwerpen. Voldoen zij daaraan niet, dan mogen zij zich niet meer "Equitherapeut SHP-E(NL)Ē noemen,  en wordt hun certificering niet verlengt (hun stalplaquette wordt dan  ingetrokken totdat de therapeut weer  aan de eisen voldoet).
 
 
 
Dit beleid garandeert de cliŽnten en verwijzers alsmede organisaties, die een gekwalificeerde Equitherapeut in dienst willen nemen infomatie en   optimale kwaliteitscontrole bij een goede keuze van hun therapeut.
 

 

De laatste tijd maken wij vaker mee, dat mensen de naam en de naam van onze opleiding misbruiken en zich tegenover cliŽnten, verwijzers en organisaties als  door SHP gecertificeerde "EquitherapeutenĒ voordoen. Zij suggereren, dat zij aan deze opleidings- en certificeringseisen wel zouden hebben voldaan en voldoen, ondanks dat dit niet op waarheid berust. Om hier meer duidelijkheid, vooral voor cliŽnten, verwijzers en organisaties die  Equitherapeuten financieren of met Equitherapeuten samen werken, te scheppen, heeft onze organisatie voor Equitherapeuten SHP-E(NL) een collectief  internationale merknaam en logo  binnen de Benelux laten registreren en verleendt een stalplaquette aan Equitherapeuten SHP-E) (NL) 

 

 

 

 

 

Om hier meer duidelijkheid, vooral voor cliŽnten, verwijzers en organisaties die  Equitherapeuten financieren of met Equitherapeuten samen werken, te scheppen, heeft onze organisatie voor Equitherapeuten SHP-E(NL) een collectief  internationale merknaam en logo  binnen de Benelux laten registreren en verleend een stalplaquette aan Equitherapeuten SHP-E) (NL) 
Het is ons begrijpelijk, dat de naam "EquitherapieĒ zelf niet goed beschermd kan worden, omdat het om een beschrijvende term gaat (ondanks dat onze organisatie hem pas geÔntroduceerd heeft in Nederland en Benelux voor een vorm van therapie en begeleiding, die stipt door onze organisatie werd gedefinieerd een volgens duidelijke kwaliteitscriteria werd aangeboden). Wel hebben wij de duidelijke afspraak met cursisten, die de opleiding beginnen, dat zij zich alleen Equitherapeut mogen noemen, zodra zij het diploma Equitherapeut SHP-E(NL) hebben ontvangen.  Helaas hebben wij moeten ervaren, dat zelfs mensen, die de opleiding afbreken of alleen aan een kennismakingsworkshop hebben deelgenomen niet schromen, zich Equitherapeuten noemen en zelfs nog aangeven de opleiding te hebben gevolgd en te hebben afgerond. (Afronding is alleen mogelijk d.m.v eindexamen en toekenning van het diploma Equitherapeut SHP-E(NL). 

 
Het diploma zelf  geeft garantie voor  de met success afgeronde opleiding  en geeft informatie over de afstudeerspecialisatie van de Equitehrapeut, zijn hippische kwalificatie en het feit, dat de Equitherapeut met diplomauitreiking over een geldig EHBO diploma en verklaring goed gedrag beschikte.
Verder heeft zich de gediplomeerde Equitherapeut met ontvangst van zijn verplicht de ethische code na te willen leven.
 
Inschrijving als gediplomeerde eauitherapeut bij SHP
toont aan, dat de gediplomeerde Equitherapeut  zijn intentie verklaard nog steeds volgens de richtlijnen van SHP zijn praktij uit te willen oefenen.
 
 
 
 
 
 
 
Het diploma zelf gerechtigd nog niet tot het gebruik maken van de - titel en het Logo "Equitherapeut SHP-E(NL)" als collectiev merknaam.. Alleen geregistreerde en gecertificeerde leden, die zich onderwerpen aan het bijscholingsbeleid alsmede de ethische code, ontvangen van SHP-E(NL) de autorisatie voor gebruik van deze term en het bijhorende logo en sticker binnen hun praktijk en beroepsuitoefening. Het certificeringsbeleid met de stalplaquette blijft onveranderd. Wel wordt het logo eveneens duidelijk vermeld op de plaquette.
Wij hopen hiermee een verdere stap gezet te hebben, om de Equitherapie in Nederland een vaste plek binnen het sociale en gezondheidsnetwerk te garanderen.

 
 
Let op: Fraude met de bewering aangesloten te zijn bij SHP-E(NL)
Let op: Geen bedrijf of praktijk kan aangesloten zijn bij SHP-E(NL). Er bestaat wel een kwaliteitsbewaking van gecertificeerde Equitherapeuten SHP-E(NL) via de stichting. Is een Equitherapeut geregistreerd of gecertificeerd bij SHP-E(NL), mag hij gebruik maken van de beschermde term Equitherapeut SHP-E(NL) en mag hij het beschermde logo voor Equitherapeuten SHP-E(NL) gebruiken. U herkent een Equitherapeut SHP-E(NL) aan de stalplaquette die om de 2 jaar door SHP-E(NL) verlengd wordt indien hij aan een aantal voorwaarden, zoals bijscholing, supervisie, etc, voldoet en de ethische code en richtlijnen SHP-E(NL) naleeft. Een lijst met Equitherapeuten SHP-E(NL) is te vinden op deze homepage.