HippoCampus
Instituut voor Equitherapie en Hippische Sportpsychologie

Opleidingsconcept


naar: Actuele opleiding 

pdf downloads:

 

De naam "Equitherapeut SHP-E(NL)” is sinds 2008 binnen de Benelux een beschermde naam met tevens een beschermd bijpassend logo geworden.
 
Hiervoor werd in 2007 een uitgebreid certificeringbeleid ontwikkeld en vastgesteld in afstemming op internationale ontwikkelingen en in samenwerking  met andere Europese organisaties voor opleidingen in therapeutisch paardrijden (gebundeld binnen de FATP).
 
De opleiding werd, in het kader van een aantal ontwikkelingen in de richting van internationale erkenning van opleidingen tot Equitherapeut en de ervaringen naar aanleiding van de inmiddels 8 opleidingsgroepen, herzien.      
 
Vanaf 2008 is de opleiding tot Equitherapeut SHP-E(NL) daarom ook aangepast op een aantal punten. De opleidingsuren werden uitgebreid en het hippische gedeelte heeft er in samenwerking met de KNHS  en de cursusleider met de opleiding "voltige voor Equitherapeuten” extra dimensies erbij gekregen.
 
Het curriculum is nu vastgesteld op 1/3 theorie, 1/3 zelfervaring en eigen proceservaring en evaluatie en 1/3 praktische oefeningen. Tussen de cursusdagen wordt huiswerk via e-mail en toezending van lesmateriaal via e-mail (PDF files) geregeld. Via het nieuwe huiswerk-, oefen- en evaluatiebeleid leidt dit tot een betere begeleiding van het persoonlijk leerproces van de individuele deelnemers alsmede tot meer inzicht in het proces van de gehele opleidingsgroep. Zo kan de cursusleiding beter inspelen op de actuele situatie en garanderen dat de deelnemers optimaal van passend leermateriaal worden voorzien. Zo vindt een permanente verdere ontwikkeling van de opleiding plaats.
 
Het totaal aantal uren inclusief hippisch gedeelte, extra hippische modules en de basiscursus alsmede supervisiemodule en praktijkproject is nu vastgesteld op totaal 600 opleidingsuren. Hier is ook rekening gehouden met de in de  vrije tijd plaatsvindende activiteiten, die vanuit de basiscursus begeleid worden.
 
Volgt de gediplomeerde Equitherapeut SHP-E(NL) in het vervolg de voor de certificering noodzakelijke bijscholingen en supervisie, dan is de weg na 2 jaar beroepspraktijk open voor een Europese erkenning. Hieraan wordt op internationaal niveau gewerkt door SHP-E(NL) in samenwerking met andere Europese opleidingsorganisaties voor "Equine Assisted Therapy”.
 
De opleidingen staan open voor kandidaten vanuit primair een psychologische/ pedagogische/ therapeutische en paramedische achtergrond, maar ook vanuit een hippische beroepsopleiding. Afhankelijk van basisopleiding, beroepservaring en het afleggen van aanvullende opleidingen zijn de volgende opleidingsmogelijkheden, afsluitend met een diploma resp. certificaat, beschikbaar:
Aanvullend op een basis-beroepsopleiding en hippische kwalificatie
De door HippoCampus en SHP-E(NL) aangeboden opleiding tot Equitherapeut is een aanvullende beroepsopleiding. Dit betekent, dat de cursusdeelnemer over een afgesloten hogere beroepsopleiding op het pedagogische/ psychologische/ sociale of medisch/ paramedische terrein dient te beschikken, indien hij het diploma "Equitherapeut SHP-E(NL)” wenst te verwerven. Hij moet in staat zijn processen met binnen zijn basisberoep vallende cliëntengroepen te kunnen begeleiden.
 
Verder moet hij over een hippische basiscursus beschikken of de hippische opleiding "Voltige voor Equitherapeuten” goed hebben afgesloten. Dit om de opleiding en inzet van het therapiepaard binnen een  verantwoorde hippische werkbasis (rijden of voltigeren) te waarborgen. De kandidaat kan kiezen tussen paardrijden of voltigeren als hippische basis en dient zich dan op deze techniek te richten voor welke hij de kwalificatie heeft verworven. Equitherapie kan dan binnen zijn beroepsuitoefening en specialisatie worden toegepast (b.v. een pedagoog op het orthopedagogische terrein, ergotherapeut binnen zijn werkterrein, psychotherapeut binnen zijn therapierichting…)
 
 
Om deskundig werken op het terrein van Equitherapie ook voor Instructeurs, Instructeurs FPG en geïnteresseerden, die vanuit de hippische beroepen komen, mogelijk te maken, kan de basisopleiding (1e jaar) ook gevolgd worden door deelnemers, die niet volledig aan de psychologisch/pedagogisch en paramedische basisopleiding voor alle twee fases en het uiteindelijke diploma voldoen, bv. instructeurs (Orun ,Helicon, Bloso) of instructeurs FPG. Voor hen bestaat de mogelijkheid af te sluiten met het certificaat "Assistent in de Equitherapie” (ze moeten wel pedagogische en psychologische basiskennis door aanvullende modules of cursussen verwerven). Ze worden niet geacht om zelfstandig als Equitherapeut te werken, maar wel in samenwerking met een opgeleide Equitherapeut of een therapeutisch gekwalificeerde coördinator binnen een instituut of organisatie aan Equitherapie mee te werken. Echter bestaat voor deze kandidaten ook de mogelijkheid om door te stromen, indien ze bij de opleidingscommissie kunnen aantonen een psychologische, pedagogische of paramedische opleiding op HBO niveau gevolgd te hebben, die hun instaat stelt om deskundig processen met hun cliënten aan te sturen. Voor het instromen bestaat een procedure die gevolgd dient te worden.
 
Fase 1: Basiscursus Equitherapie
 

 
 
 
 
De basiscursus sluit af met een positief beoordeeld werkverslag en afsluitingsexamen (tevens toelatingsexamen voor fase 2), aanwezigheid bij minimaal 85% cursustijd is vereist.
Deelnemers met als doel "Assistent in de Equitherapie” zonder afgesloten psychologisch en/of therapeutische beroepsopleiding, moeten in overleg met de opleidingscommissie voor aanvulling op dit terrein zorgen om het certificaat "Assistent in de Equitherapie SHP-E(NL)” te kunnen verwerven.
 
Certificaat: Assistent in de Equitherapie
Gerechtigd deelnemers met hippische basisopleiding samen met een gediplomeerd Equitherapeut te werken of EAA (Equine assisted activities) door te voeren.
 
 
Thema’s:
*  Orthopedagogische Begeleiding
*  Psychosociale Begeleiding
*  Revalidatie/compensatorisch Paardrijden
*  Ontwikkelingsbevordering
*  Psychotherapie met het Paard
Criteria voor uitreiking van het diploma zijn: positief beoordeeld examen, positief afgeronde supervisie en presentatie eigen project, aangetoonde positieve afronding van aanvullende modules of bijbrengen van de hippische of andere kwalificaties, aanwezigheid bij minimaal 85% van de cursustijd.
 
Enkele aanvullende modules die per opleidingsseizoen worden aangeboden:
De totale aantal opleidingsuren voor het behalen van het diploma Equitherapeut SHP-E(NL) is 600 (inclusief literatuurstudie,  hippisch diploma, huiswerk en praktijkproject)  Deze verdelen zich binnen het opleidingstraject als volgt
 

Aantal uren

Vinden plaats binnen

Verdeling

Kosten

16

Kennismakingsworkshop

Workshop theorie en praktijk

Kosten Kennismakingsworkshop

135

Basiscursus 1e jaar

Cursusuren en supervisie binnen 9 weekeindmodules

Basiscursuskosten 1e fase

16

Examenmodule

Supervisie en evaluatie leerproces binnen de examenmodule

Basiscursuskosten 1e fase

40

Praktijkproject 1e fase

In eigen tijd met intervisiepartner uit te voeren. Begeleiding via de basiscursus

Basiscursuskosten 1e fase

30

Huiswerk en oefenen

In eigen tijd met intervisiepartner uit te voeren. Begeleiding via de basiscursus

Basiscursuskosten 1e fase

135

Basiscursus 2e jaar

Cursusuren binnen 9 weekeindmodules

Basiscursuskosten 2e fase

16

Examenmodule

Supervisie en evaluatie binnen de examenmodule

Basiscursuskosten 2e fase

40

Praktijkproject 2e fase

In eigen tijd met intervisiepartner uit te voeren. Begeleiding via de basiscursus

Basiscursuskosten 2e fase

20

Stage/ oefenen

In eigen tijd met intervisiepartner uit te voeren. Begeleiding via de basiscursus

Basiscursuskosten 2e fase

30

Huiswerk en intervisie

In eigen tijd met en zonder intervisiepartner uit te voeren. Begeleiding via de basiscursus

Basiscursuskosten 2e fase

32

Extra hippische modules

4 dagmodules binnen de 2-jarige opleiding te volgen

Wordt per module afgerekend

90

Hippisch diploma, Voltige, hippische Basiscursus voor Equitherapeuten

Minimaal 8 opleidingsdagen oefenen en stages los van de opleiding tot Equitherapeut. Sluit af met een KNHSdiploma. Wordt eens in de 2 jaar aangeboden

Wordt per georganiseerde cursus afgerekend of kan via de standaard hippische opleiding worden afgewerkt, uren en kosten vervallen indien al een hippisch diploma aanwezig is

600

Totaal te investeren opleidingsuren

Eigen tijd en cursusuren

 

 
Diploma Equitherapeut SHP-E(NL)
Wordt uitgereikt indien de opleiding zelf positief is afgerond en alle vereiste aanvullende modules aantoonbaar positief zijn afgesloten respectievelijk diploma’s zijn gehaald.
 
Dit certificaat valt binnen de internationaal door de FATP erkende opleidingen "Therapie met het paard” (Equine Assisted Therapy). Deze opleiding en het uitgereikte diploma komen overeen met de standaards van het internationale F.A.T.P.  ("Forum Ausbildungsträger einer Therapie mit dem Pferd”, andere leden zijn: D.K.Th.R: Deutsches Kuratorium für therapeutisches Reiten, FThR: Förderkreis therapeutisches Reiten, ÖK.Th.R Österreichisches Kuratorium für Therapeutisches Reiten, SG-TR Schweizer Gruppe Therapeutisches Reiten, SV-HPR Schweizer Vereinigung für Heilpädagogisches Reiten und Voltigieren).In het diploma wordt de internationale erkenning binnen de FATP vermeld.
 
Inschrijving als geregistreerde en/of gecertificeerd Equitherapeut SHP-E(NL)
 
Aanvraag registratie als Equitherapeut SHP-E(NL)
Na ontvangst van het diploma kan de registratie als "Equitherapeut in opleiding  bij SHP-E(NL)” omgezet worden in de registratie als " Equitherapeut SHP-E (NL)” en kan de Equitherapeut verdere certificering aanvragen om als gecertificeerd Equitherapeut SHP-E(NL) geregistreerd te worden.
 
Certificering en registratie als Equitherapeut SHP-E(NL)
Er mag pas dan gebruik gemaakt worden van het logo en de Merknaam Equitherapeut SHP-E(NL) als de Equitherapeut als gediplomeerd Equitherapeut SHP-E(NL) geregistreerd is. Aan de gecertificeerde Equitherapeut wordt tevens een persoonlijke stalplaquette SHP-E(NL) verleend. Om voor certificering in aanmerking te komen moet de gediplomeerde Equitherapeut SHP-E(NL) aan een aantal kwaliteitscriteria voldoen, waaronder bijscholing en  regelmatige supervisie. Voor de registratie als "Equitherapeut in opleiding” en als "Gediplomeerde Equitherapeut SHP-E(NL)” zijn vaste (minimale) jaarbijdragen, bepaald door de "Stichting Helpen met Paarden”, te voldoen.

 


Pdf Downloads

 

Studenten vertellen over hun opleiding